Gündem İçeriği

 


Kuruluşumuz ve Web Sitemiz Hakkında Bilgiler
Gizliliğinize saygı duyuyoruz ve gizliliğinizi korumak için çaba gösteriyoruz. Bu Gizlilik Bildirimi, Gizlilik Politikamız ve bilgilerinizin çevrimiçi ortamda toplanma ve kullanılma şekli hakkında yapabileceğiniz seçimler ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek için sağlamış bulunuyoruz. Bu web sitesi, kanunlara uygun şekilde düzenlenmektedir. Bu web sitesini kullanımınız ile ilgili ya da bundan doğan tüm anlaşmazlıklarda, münhasır yargı yetkisi Türk mahkemelerine ait olacaktır. CastrolCarama.com web sitesinin mülkiyeti BP Castrol Lubricants (Malaysia) Sdn Bhd'ye (Şirket Numarası: 165875-W) ("Carama") aittir.
Otomatik Olarak Toplanan Veriler
Ziyaretçinin etki alanı ve IP adresini otomatik olarak kaydediyoruz; bu bilgiler sizi kişisel olarak tanımlamaz, yalnızca web sitesini görüntülemek için kullanılan bilgisayarı tanımlar. Bu veriler, size sunduğumuz hizmeti iyileştirmemiz için, kapsamı sağlamak üzere web sitesinin dünyanın hangi alanında kullanıldığını görmek ve site kullanımının daha iyi anlaşılması için tıklama akışı analizi yapmak amacıyla kullanılır. Belirli kişiler hakkındaki kişisel verileri, bu yöntemler ile otomatik olarak kaydedilen bilgiler ile ilişkilendirilmez.
Çerezler
Çerezlerin terminal ekipmanınız üzerine kaydedilmesini istemiyorsanız, lütfen talimatlar için internet tarayıcınıza başvurun. Terminal ekipmanınız üzerine yerleştirdiğimiz çerezler "COOKIEID" ve "USERID" olarak bilinen çerezlerdir ve bunlar oturumunuzun sonunda geçersiz kılınır. Birkaç durumda, çerezlerin devre dışı bırakılması bazı sitelerin işlevselliğini azaltabilir veya seçtiğiniz tarayıcı tercihlerine göre bazı sitelere erişimi engelleyebilir.
Çerezler, CastrolCarama.com web sitesinin idamesi ve işletimini gerçekleştiren sunucu tarafından bilgisayarınızda saklanan küçük bilgi parçalarıdır. Çerezler, bilgisayarınıza gelişigüzel olarak oluşturulmuş tanımlayıcı etiketler eklediklerinden, gizliliğinizi veya güvenliğinizi tehlikeye atmaz. Sitemizi gelecek ziyaretleriniz için özelleştirmek amacıyla bilgisayarınıza çerez kaydederiz. İlgi alanlarınıza göre, bu bilgiler, aradığınız bilgileri bulmanıza yardımcı olacak şekilde navigasyonu hızlandırır.
Kişisel Verilerin Toplanması ve Kullanılması
BP PETROLLERİ A.Ş. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz:
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
Akaryakıt,  LPG ve Madeni Yağ depolama, harmanlama, dağıtım ve pazarlama başta olmak üzere, “BP Petrolleri A.Ş. Esas Sözleşmesinde” detaylı olarak belirtilen alanlarda faaliyet gösteren Şirketimiz tarafından, söz konusu faaliyetler dolayısıyla; gerek Petrol Piyasası Kanunu, LPG Piyasası Kanunu gibi tabi olduğu mevzuat ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri gerekse akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz, toplanmakta ve işlenmektedir.  Bu kişisel verileriniz, Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, Şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak  amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ilesatış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, Siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; Şirketimizin ortakları (BP Global Şirketleri) ve BP Grup Şirketleri (BP Gaz A.Ş., BP Doğal Gaz Ticaret A.Ş., ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş.) ile ileride BP Grup Şirketlerine dahil olacak yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir. Şirketimizin ortakları, grup bünyesindeki şirketler ve iştirakleri için www.bp.com.tr veya BP Global Şirketleri için  www.bp.com internet adresinden bilgi edinebilirsiniz.
Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi
Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde; Şirketimiz, Ortaklarımız, Grup Şirketlerimiz, iştiraklerimiz, bayilerimiz, akaryakıt istasyonlarımız, iş birliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortaklarımız gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilir. 
Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi
Kişisel verilerini Şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de  ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri kisiselverim@bp.com.tr adresine bildirebilirsiniz.
Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi
İşbu Bilgilendirme metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve Türk Ceza Kanunu md. 138'e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler
Kişisel verilerin korunması, Şirketimiz için önemli bir konudur. Şirketimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Şirketimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirketimizin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirketimiz bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.
KVKK 11 nci Maddede Sayılan Diğer Haklar
Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman kisiselverim@bp.com.tr adresine e-posta göndererek iritbata geçebilirsiniz. Kişisel verileriniz ile ilgili konularda sadece kisiselverim@bp.com.tr e-posta adresinin kullanılması gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Açıklama ve Ziyaretçi Seçimi
Dilediğiniz zaman, üyelikten çıkabilir veya hizmetleri almaktan vazgeçebilirsiniz. Belirtilen nedenlerle kişisel verilerinizi başkalarına açıklama niyetinde olduğumuzda, kişisel verilerin toplandığı üyelik paneli alanında bulunan kutu ile açıklamama tercihinizi belirtme şansı sunmaktayız. Alternatif olarak, carama@bp.com adresine bir e-posta göndererek ya da aşağıdaki adresten bize ulaşarak bu tercih durumunu belirtebilirsiniz: BP Petrolleri A.Ş. Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 Asia OfisPark 34752 İçerenköy/Ataşehir - İSTANBUL
Çocuklar
Castrol Carama, çocukların gizlilik ihtiyaçlarını koruma konusunda kararlıdır ve ebeveynler ile vasilerin çocukların çevrimiçi ortamdaki faaliyetlerini ve ilgi alanlarını takip etme konusunda aktif bir rol oynamasını önermekteyiz. Carama, kasten 13 yaşından küçük çocukların bilgilerini toplamaz.
Güvenlik
Kontrolümüz dahilindeki kişisel verilerin korunması için web sitesinin tabi olduğu yargı alanında geçerli veri gizliliği ve koruma mevzuatına eksiksiz bir şekilde uyan güvenlik politikaları, kurallar ve teknik tedbirler uygulamış bulunur. Güvenlik tedbirleri, izinsiz erişim, uygunsuz kullanım ya da açıklama, izinsiz değişiklikler ve yasa dışı tahribat veya kazara yaşanabilecek kayıpları önlemek için tasarlanmıştır.
Mevcut durumda, ziyaretçilerimize kişisel verilerin paylaşımını sağlayacak bir yapı sunar.
Gizlilik Kurallarına Uyum
Gizlilik Politikamız, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak hazırlanır.
Verilerin gizliliği ile ilgili mevzuat revize edilebilir ve Gizlilik Bildirimimizi düzenli olarak kontrol etmenizi şiddetle öneririz.
Köprü Bağlantılar
Carama@Castrol web sitesi, size rahatlık ve bilgi sunmak amacıyla üçüncü kişi web sitelerinin bağlantılarını içerebilir. Bu sitelere eriştiğiniz zaman, Carama@Castrol web sitesinden ayrılacaksınız. Carama bu siteleri ve Carama@Castrol'ün gizlilik uygulamalarından farklı olabilecek gizlilik uygulamalarını kontrol etmemektedir. Üçüncü kişi web sitelerini desteklememekte ve onlarla ilgili bir beyanda bulunmamaktayız. Carama@Castrol Gizlilik Bildirimi, ilgisiz üçüncü kişilere sağlamayı seçtiğiniz kişisel verileri kapsamamaktadır. Herhangi bir şirkete kişisel bilgilerinizi sağlamadan önce, ilgili şirketin gizlilik politikasını incelemenizi öneririz. Baz üçüncü kişi şirketleri, kişisel verilerini Carama ile paylaşmak isteyebilir, bu paylaşım, üçüncü kişi şirketinin gizlilik politikası kapsamında işlem görecektir.